• topafbeelding.jpg
 
Doelstelling
Volgens de statuten:
1. De stichting stelt zich ten doel financiën te werven voor:
  a. de prediking, verspreiding en beleving van Gods Woord, de Heilige Schrift, in Brazilië door middel van alle haar ten dienste staande mogelijkheden;
  b. de geestelijke en maatschappelijke nood in deze wereld, in het bijzonder in Brazilië te bestrijden en waar mogelijk op te heffen;
  c. het geestelijk ondersteunen van de werkers, die in de Braziliaanse kerken en in de hulporganisatie werkzaam zijn.
  d. het financieel en materieel ondersteunen van de Braziliaanse stichtingen die het hulpverleningswerk uitvoeren.
  e. De kerken financieel helpen op projectbasis, als die hun draagkracht te boven gaan, zoals bij de bouw van nieuwe kerken.
Algemeen
Statutaire naam
 Stichting Zending Brazilië voor Christus
RSIN/fiscaal nummer
 816670031
KvK-nummer 41048010
ANBI-status
 Ja
Beleidsplan

BELEIDSPLAN VAN DE “STICHTING ZENDING BRAZILIË VOOR CHRISTUS” Rev. 2020

 1. INLEIDING

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Zending Brazilië voor Christus het actuele beleid vast.

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 21 april 2017 en voor de laatste keer aangepast en per email goedgekeurd door het bestuur op 15 september 2020.

Het beleidsplan zal jaarlijks aangepast worden indien nodig. De vernieuwde STATUTEN van de stichting ZBvC zijn op 24-03-2017 bij de notaris gepasseerd. Ons KvK nummer is: 41048010.
RSIN / fiscaal nummer: 816670031. De stichting heeft een website: http://www.zendingbrazilie.nl

 1. STATUTAIRE DOELSTELLING
 2. De stichting baseert zich voor de nastreving van haar doelstellingen op de Bijbel.
 3. De stichting heeft als doel, vastgelegd in de statuten:
 • Het als Algemeen nut beogende instelling werven en ter beschikking stellen van financiële middelen voor de ondersteuning van Braziliaanse instellingen, die hulpverlenings- en zendingswerk uitvoeren, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 • De stichting heeft geen winstoogmerk.
 1. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 • Het doen van uitkeringen aan Braziliaanse instellingen, die het algemeen nut dienen.
 • De stichting werft hiervoor fondsen in Nederland ten behoeve van instellingen in Brazilië, die het werk uitvoeren.
 • Het uitgeven en verspreiden van voorlichtingslectuur over het werk in Brazilië.
 • Het organiseren van voorlichtingssamenkomsten en soortgelijke activiteiten om bekendheid te geven aan het werk in Brazilië.
 • Het vormen van een thuisbasis, die zich zowel geestelijk als financieel voor het werk inzet.
 1. DOELGROEP

De Stichting ondersteunt het werk dat is opgezet door de familie Jonker in Brazilië in 1980. Zij hebben in het stadje Santa Bárbara do Tugúrio een zendingswerk opgericht, dat nu bestaat uit een Evangelische Kerk, een Kinderdagverblijf en een landbouw-veeteelt project. Een dochterkerk is gevestigd in Mercês. Beide stadjes liggen in de staat Minas Gerais, ongeveer midden tussen Rio de Janeiro en Belo Horizonte. De dichtstbijzijnde grote stad is Barbacena.

De doelgroep is: Alle bewoners en kinderen in en rond bovengenoemde stadjes.

 1. BRAZILIAANSE BELEIDSPLANNEN
  Het werk in Brazilië wordt uitgevoerd door 2 instellingen:

Kerken: Igreja do Evangelho Total.
Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã.

Voor de Kerken en het Kinderdagverblijf zijn aparte Beleidsplannen opgesteld.

 1. MIDDELEN

Het overgrote deel van de kosten van het Kinderdagverblijf wordt gedekt door giften uit Nederland en België. Het beleid van de Stichting is, dat we de noden van het werk met digitale nieuwsbrieven, en met nieuwsbrieven per post, bekend maken aan de sponsors en geïnteresseerden. Uit jarenlange ervaring weten we dat er een trouwe achterban is, die hiervoor geld geeft. In verband met het ouder worden van de achterban zoeken we naar mogelijkheden om nieuwe sponsors te interesseren voor dit mooie werk.
Nieuwe donateurs hebben zich gemeld na  de werkverloven van de fam. Jonker in 2016 en 2019 en na enkele oproepen van het bestuur in de nieuwsbrief

 1. ORGANISATIESTRUCTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

de heer J.P. Helder,  voorzitter,

de heer L.F. Schotte, secretaris,

de heer P.G. van Engen, penningmeester,

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.
Om de nieuwe communicatiemiddelen effectief te kunnen inzetten zijn we op zoek naar een communicatiemedewerker of een PR functionaris in ons bestuur.
Er wordt jaarlijks een verslag gemaakt van alle activiteiten. Dit wordt gepubliceerd op de website.

 1. FINANCIËN

De Stichting ZBVC werft fondsen in Nederland en België ten behoeve van het zendingswerk in Santa Bárbara do Tugúrio, MG Brazilië. Het betreft de volgende instellingen:

Kerken: Igreja do Evangelho Total.

Kinderdagverblijf: Centro Educativo Novo Amanhã.

De maandelijkse giftenstroom komt van ca. 50 particuliere sponsors in Nederland en België en een enkele stichting. 6 kerken geven ook bijdragen, alsmede 2 bedrijven.
De giften worden eens per twee maanden doorgegeven naar Brazilië.  Het bestuur streeft ernaar om een vast maandbedrag aan te houden, dat jaarlijks vooraf wordt afgesproken met de zendingswerkers in Brazilië. Projecten vallen hier niet onder. Om fluctuaties in de giften zoveel mogelijk op te vangen, wordt een continuïteitsreserve aangehouden. Deze wordt mede gebruikt om het Kinderdagverblijf te helpen de verplichte decemberuitkering aan het personeel te betalen.
De penningmeester is verantwoordelijk voor de organisatie van de financiën in Nederland. Er wordt een jaarrekening en een financieel jaarverslag gemaakt. Een beknopte versie hiervan komt op de website.
 Er zijn Braziliaanse bankrekeningen geopend van zowel het Kinderdagverblijf als van de Kerk, om aan de ANBI eisen te blijven voldoen.
De stichting bouwt geen vermogen op.

Voor nieuwe projecten in Brazilië, die voldoen aan de doelstelling, wordt extra actie gevoerd door het Nederlandse bestuur voor de benodigde financiën.

INKOMSTEN
In 2018 € 79.336,-.  
In 2019 € 55.376,-

De giften in 2018 waren hoger dan het jaar daarop wegens bijzondere bijdragen, o.a. voor de verbouwing van het Kinderdagverblijf.

BEGROTING 2020:
Voor 2020 is € 48.800 gebudgetteerd t.b.v het werk in Brazilië.

PLANNING VAN 0-3 JAAR

 • In de loop van 2020 hebben Eliana en Govert Jonker besloten om in september van ditzelfde jaar permanent terug te keren naar Nederland. De medische situatie rond Govert is hierin doorslaggevend geweest.
 • Het bestuur speelt bij de terugkeer een begeleidende rol. Onder andere is, samen met Eliana Jonker, een plan opgesteld voor de financiële aspecten.
 • Tijdens de corona-crisis ligt het Kinderdagverblijf grotendeels stil, maar wordt het personeel zoveel mogelijk doorbetaald. Na de crisis is de verwachting, dat het aantal kinderen rond 80 zal blijven. Met een nieuwe PR medewerker meer sponsors en sponsorgelden gaan werven.
 • Proberen of de lokale overheid haar bijdrage kan vergroten aan de salarissen van de medewerkers of in natura (water of energie).
Financieel verslag 2017
Balans
    31-12-2017    31-12-2016
Actief
Financiele middelen    € 30.382   € 4.107
 
Passief
Reserves
     Continuiteitsreserve € 3.500
     Bestemmingsreserve
          Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 15.030
          Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000
     Totaal reserves   € 29.530   € 0
 
Kortlopende schulden   € 84   € 0
 
Lening   € 4.667   € 8.000
 
Eigen vermogen   -€ 3.899   -€ 3.893
 
Totaal passief   € 30.382   € 4.107
 
 
Baten en lasten
    2017   2016
Baten
 
Giften
     Kinderdagverblijf € 23.817   € 40.533
     Kerk € 1.063
     Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 15.030
     Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000   € 360
     Overige giften € 35.645   € 6.074
Totaal baten   € 86.555   € 46.967
 
 
Lasten
 
Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie 
     Kinderdagverblijf € 51.223   € 43.739
     Kerk € 4.129
     Reis en verblijfkosten fam. Jonker      € 5.558
     Renovatie kerkgebouw      € 360
    € 55.352   € 49.657
 
Algemene kosten
     Nieuwsbrief € 585   € 543
     Bankkosten € 373   € 389
     Overige algemene kosten  € 721   € 104
    € 1.679   € 1.036
Totaal lasten   € 57.031   € 50.693
 
Saldo baten en lasten    € 29.524   -€ 3.726
 
Bestemming saldo
     Toevoeging aan bestemmingsreserve  € 26.030
     Toevoeging aan continuïteitsreserve  € 3.500
     Toename/afname eigen vermogen  -€ 6   -€ 3.726
    € 29.524   -€ 3.726  

Toelichting
Algemeen
 • De bestuursleden ontvangen geen vergoeding
 • De stichting had in 2017 geen personen in dienst
Balans
 • Leningen zijn vooruitbetaalde sponsorbedragen welke gedurende een afgesproken periode gaandeweg worden omgezet in giften.Een omzetting wordt geboekt als bate.
Reserves
Continuiteitsreserve
 • Het bestuur streeft ernaar een bedrag in reserve te houden om maandelijkse schommelingen in de giften zoveel mogelijk op te vangen.
Bestemmingsreserve
 • Zowel het kinderdagverblijf als de kerkgebouwen moeten dringend afgebouwd en gedeeltelijk gerenoveerd worden.
  De gereserveerde bedragen zijn hiervoor bestemd.

Baten en lasten
 • Kosten worden geboekt op de factuurdatum.
 • De kosten bedroegen 3% van de totale uitgaven.
 • De post "overige algemene kosten" is eenmalig relatief hoog vanwege een statutenwijziging, welke is uitgevoerd om aan gewijzigde ANBI regels te blijven voldoen.
Verslag activiteiten 2017

ANBI Jaarverslag SZBVC 2017

BESTUUR
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden. Deze waren onder andere nodig om de nieuwe statuten en beleidsplannen op te stellen. Er wordt nu een Besluitenlijst toegevoegd aan elk vergaderverslag.
Piet van Engen is de nieuwe penningmeester per 20 januari, en is voorgesteld in de nieuwsbrieven, samen met zijn vrouw. Hij heeft het samenstellen van de papieren nieuwsbrieven overgenomen van de voorzitter, waardoor de voorzitter aan kon blijven met een gereduceerd takenpakket.
De Statuten van de Nederlandse en de Braziliaanse Stichtingen werden vernieuwd om tegemoet te komen aan de nieuwste eisen in de ANBI wetgeving en de bestuurswijziging in de Braziliaanse stichting .

FINANCIËN
De Beleidsplannen en begrotingen voor het Kinderdagverblijf , de Kerken en de Nederlandse stichting ZBvC zijn geactualiseerd.
Op dit moment is er een structureel financieel tekort, als gevolg waarvan uitgaven zoals onderhoud werden uitgesteld. Bovendien fluctueren de giften sterk, wat tot dusver steeds tot uiting kwam in de bedragen die maandelijks naar Brazilië werden overgemaakt.
Een sponsor heeft zich bereid verklaard, om gedurende 2 à 3 jaar bij te springen, zodat we nu al een vast en toereikend maandbedrag naar Brazilië kunnen overmaken, en intussen de gelegenheid hebben om toe te groeien naar de gewenste situatie waarin het werk zonder deze extra bijdragen kan worden voortgezet.

PROJECTEN
Er zijn 2 aanvragen uitgestuurd naar nieuwe vermogensfondsen voor de resterende 50% financiering van het project Renovatie Kinderdagverblijf.

KINDERDAGVERBLIJF
Het gemeentebestuur in Santa Bárbara heeft veel waardering voor het functioneren van het Kinderdagverblijf. Het wordt door hen al voor een deel ondersteund. Het hoofd van het Kinderdagverblijf, Lourdes Jonker, wordt voor 50% door de gemeente betaald. De 3 onderwijzeressen die jaarlijks in het Kinderdagverblijf werken worden volledig betaald.
Dit jaar is met een ceremonie op het gemeentehuis Marlies Jonker (1940-2016) herdacht. Hierbij werd aangekondigd dat er een nieuwe straat, vlakbij hun huis, naar zendelinge Marlies Jonker wordt vernoemd. Een geweldige bevestiging op de jarenlange inzet van Govert en Marlies voor deze stad!

COMMUNICATIE
Ruben Flach van st. Opwekking is accoord met het gebruik van zijn naam in het comité van aanbeveling. Dit komt op onze nieuwsbrieven te staan, samen met 2 bestaande, andere namen. Ruben beveelt aan om samenwerking te zoeken met vergelijkbare organisaties.
We hebben inmiddels kennis gemaakt met 5 andere zendingsorganisaties die in Brazilië werken. Missie Nederland heeft dit georganiseerd. We gaan met hen in gesprek om te zien wat we gezamenlijk kunnen ondernemen.
Er zijn 6 digitale nieuwsbrieven uitgestuurd aan ca. 100 ontvangers. Het streven is 6 per jaar.
Er zijn 5 papieren nieuwsbrieven verstuurd van ca. 160 exemplaren. Doel is 3 à 4 per jaar.

JAARPLAN 2018
• Ouderbijdragen voor het Kinderdagverblijf stimuleren en toezeggingen incasseren.
• Mogelijkheden onderzoeken voor meer steun van het gemeentebestuur in Santa Bárbara aan het Kinderdagverblijf.
• Het afwerken van beide kerkgebouwen.
• Renovatie en afwerken van het Kinderdagverblijf.
• Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring op peil blijft en groeit.
• Werken met andere communicatie methoden, bijvoorbeeld Facebook, om nieuwe mogelijke sponsors te bereiken.
• De Braziliaanse Facebook pagina activeren.
• Een bestuurslid voor Communicatie aantrekken.

FINANCIEEL VERSLAG 2018
 

 

BALANS

 

31-12-2018

 

31-12-2017

 

 

 

 

 

ACTIEF

       

Financiële middelen

 

      € 31.588

 

       € 30.382

         

PASSIEF

       

Reserves:

       

Continuiteitsreserve

  € 6.267

 

    € 3.500

 

Bestemmingsreserve:

       

          Renovatie Kinderdagverblijf

  € 9.145

 

  € 15.030

 

          Afbouw kerkgebouwen

€ 11.000

 

  € 11.000

 

          Verlof fam. Jonker in 2019

  € 3.600

 
 

Totaal reserves

 

     € 30.012

 

       € 29.530

         

Kortlopende schulden

 

          € 152

 

              € 84

Lening

 

       € 2.333

 

         € 4.667

Eigen vermogen

 

        -€ 909

 

        -€ 3.899

         

TOTAAL PASSIEF

 

      € 31.588

 

       € 30.382

         
         

________________________________________________________________________________________________

                      Baten en lasten                                                                                        

BATEN

 

   2018

 

  201 7

         

Giften

       

       Kinderdagverblijf

€ 41.796

 

€ 23.817

 

       Kerken

     € 778

 

  € 1.063

 

       Renovatie Kinderdagverblijf

€ 10.385

 

€ 15.030

 

       Afbouw Kerkgebouwen

   

€ 11.000

 

       Overige giften

€ 26.377

 

€ 35.645

 

Totaal BATEN

 

€ 79.336

 

 € 86.555

         

LASTEN

       

Betalingen t.b.v. het werk in Brazilië

       

       Kinderdagverblijf

€ 52.540

 

€ 51.223

 

      Kerken 

  € 5.803

 

  € 4.129

 

      Renovatie Kinderdagverblijf

€ 16.270

                
   

€ 74.613

 

 € 55.352

         

Algemene kosten

       

      Nieuwsbrief

     € 510

 

     € 585

 

      Bankkosten

     € 644

 

     € 373

 

      Overige algemene kosten

       € 97

 

     € 721

 
   

  € 1.251

 

   € 1.679

Totaal LASTEN

 

€ 75.864

 

 € 57.031

         

SALDO BATEN EN LASTEN

 

€ 3.472

 

€ 29.524

         

Bestemming SALDO:

       

Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve

-€ 2.285

 

 € 26.030

Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve

  € 2.767

 

   € 3.500

Toename/afname eigen vermogen

 

  € 2.990

 

        -€ 6

   

  € 3.472

 

 € 29.524

__________________________________________________________________________________


                                                Toelichting

Algemeen

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

De stichting had in 2018 geen personen in dienst

Balans

Leningen zijn vooruitbetaalde sponsorbedragen welke gedurende een afgesproken periode gaandeweg worden omgezet in giften.

Een omzetting wordt geboekt als bate.

Reserves

Continuiteitsreserve

Het bestuur streeft ernaar een bedrag in reserve te houden om maandelijkse schommelingen in de giften zoveel mogelijk op te vangen.

Bestemmingsreserve

Zowel het kinderdagverblijf als de kerkgebouwen moeten dringend afgebouwd en gedeeltelijk gerenoveerd worden.

De gereserveerde bedragen zijn hiervoor bestemd.

De bouwactiviteiten aan het kinderdagverblijf zijn in 2018 gestart.

Voor 2019 is een verlof in Nederland voorzien.

De reservering is bedoeld voor een deel van de hiermee gepaard gaande kosten.

Baten en lasten

Kosten worden geboekt op de factuurdatum.

De kosten bedroegen minder dan 2% van de totale uitgaven.

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                                                    

VERSLAG ACTIVITEITEN 2018
                                         ANBI Jaarverslag SZBVC 2018
BESTUUR
Er zijn 7 bestuursvergaderingen gehouden. Deze waren onder andere nodig om de AVG gestalte te geven. Verder zijn er plannen voor een werkverlof in Nederland. Ook de situatie met Govert vraagt veel energie van de betrokkenen. Wij proberen hen hierin te steunen.
De samenstelling van het bestuur is ongewijzigd, ook van de Braziliaanse stichtingen.

FINANCIËN
Er zijn in Brazilië 2 bankrekeningen geopend. Eén voor het Kinderdagverblijf en één voor de beide Kerken. De ITAU bank is het geworden, nadat bij een andere bank de zaak lang werd getraineerd. Er moesten veel zaken voor worden geregeld, zoals nieuwe statuten en kadastergegevens van de gebouwen.
We willen op termijn terug naar één bankrekening in Nederland om giften op te ontvangen, en wel bij de ABN. De ING rekening wordt niet meer op de nieuwsbrieven vermeld.
Er is nog steeds een structureel financieel tekort op de lopende uitgaven voor het Kinderdagverblijf. Een sponsor heeft zich bereid verklaard om gedurende 2 à 3 jaar bij te springen, zodat we in 2018 een vast en toereikend maandbedrag naar Brazilië konden overmaken, waardoor ook achterstallig onderhoud kon worden uitgevoerd. Van de grotendeels bejaarde achterban is niet veel toename in giften te verwachten. Het zoeken naar andere sponsors wordt gecontinueerd.
Zie verder het financiële jaarverslag over 2018.

PROJECTEN
Voor de financiering van het project Renovatie Kinderdagverblijf zijn in 2018 bijdragen ontvangen van zowel particuliere donateurs als een vermogensfonds. Hierdoor waren voldoende middelen aanwezig om met de bouwactiviteiten van start te gaan en in het verslagjaar zijn de eerste werkzaamheden uitgevoerd.
De verklaring van het Kadaster over het kerkgebouw in Mercês is inmiddels afgegeven.

KINDERDAGVERBLIJF
Het gemeentebestuur van Santa Bárbara heeft veel waardering voor het functioneren van het Kinderdagverblijf. Het werd door hen al jarenlang voor een deel ondersteund. Het hoofd van het Kinderdagverblijf, Lourdes Jonker, wordt voor 50% door de gemeente betaald. De 3 onderwijzeressen die jaarlijks in het Kinderdagverblijf werken werden volledig betaald.
Het slechte nieuws is, dat in een tijd van bezuinigingen deze steun zo weer kan worden ingetrokken. Voor 2019 is dit nu al het geval! De salarissen van de onderwijzeressen zijn in 2018 verlaagd en voor 2019 worden helemaal geen onderwijzeressen toegezegd. Het aantal kinderen, dat kan worden toegelaten in 2019 moet hierdoor sterk verminderen!

COMMUNICATIE
We hebben inmiddels kennis gemaakt met 5 andere zendingsorganisaties die in Brazilië werken. Missie Nederland heeft dit georganiseerd. We blijven met hen in gesprek om te zien wat we gezamenlijk kunnen ondernemen.
Er zijn 6 digitale nieuwsbrieven uitgestuurd aan ca. 100 ontvangers. Het doel is 6 per jaar.
Er zijn 4 papieren nieuwsbrieven verstuurd van ca. 140 exemplaren. Doel is 3 à 4 per jaar.

KERKEN in BRAZILIË
Oudste Expedito is weggegaan en krijgt de wettelijk vereiste vetrekpremie mee.
Ismaël Jonker is op 14 april ingezegend als medevoorganger in Santa Bárbara.

AVG PRIVACY
Om aan de AVG richtlijnen te voldoen is er een Privacy verklaring opgesteld en op de website geplaatst. Voor intern gebruik is een matrix opgesteld over hoe we met alle persoonsgegevens omgaan.
Alle opgestuurde gegevens en foto’s uit Brazilië moeten toestemming van de betrokkenen hebben voor publicatie door de stichting in Nederland.
De leverancier van onze website, waar ook ons e-mail adressenbestand staat, heeft ons ook een verklaring gegeven, waaruit blijkt dat zij in alles volgens de AVG richtlijnen werken.

JAARPLAN 2019
• Ondersteuning van het gemeentebestuur in Santa Bárbara aan het Kinderdagverblijf is helaas op dood spoor geraakt door de recessie. We bidden voor het terugdraaien van de beslissing om in 2019 geen onderwijzeressen meer te sturen.
• Renovatie en afwerken van het Kinderdagverblijf.
• Het afwerken van het kerkgebouw in Santa Bárbara start later in het jaar.
• Continueren van de voorlichting in Nederland over het zendingswerk in Brazilië, zodat de sponsoring op peil blijft en groeit.
• Ons als zendingsorganisatie officieel aansluiten bij Missie Nederland.
• Een bestuurslid voor Communicatie aantrekken.
• Gepland is dat drie leden van de familie Jonker op werkverlof naar Nederland komen. We denken aan Ismaël, Eliana en Eunice, de 20-jarige dochter van Ismaël en Lourdes.
• Sponsors zoeken voor het verlof en voor structurele bijdragen aan de exploitatie van het Kinderdagverblijf.
FINANCIEEL VERSLAG 2019
                     
    BALANS            
              31-12-2019     31-12-2018
                     
    Actief              
    Financiele middelen     € 5.797     € 31.588
                     
                     
    Passief              
                     
    Reserves            
      Continuiteitsreserve   € 6.670     € 6.267  
      Bestemmingsreserve          
        Renovatie/afbouw kinderdagverblijf       € 9.145  
        Renovatie/afbouw kerkgebouwen       € 11.000  
        Verlof fam. Jonker in 2019 _______+     € 3.600  +
      Totaal reserves      € 6.670     € 30.012
                     
    Kortlopende schulden           € 152
                     
    Lening             € 2.333
                     
    Eigen vermogen     -€   873     -€ 909
                     
    Totaal passief      € 5.797     € 31.588
                     
                     
                     
    BATEN en LASTEN            
              2019     2018
    Baten              
                     
    Giften              
      Kinderdagverblijf   € 28.520     € 41.796  
      Kerken   € 495     € 778  
      Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 350     € 10.385  
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen          
      Overige giften   € 26.011 + € 26.377
    Totaal baten       € 55.376       € 79.336
                     
                     
    Lasten              
                     
    Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie          
      Kinderdagverblijf   € 46.450     € 52.540  
      Kerken   € 4.367     € 5.803  
      Renovatie/afbouw kinderdagverblijf € 9.495     € 16.270  
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 11.000        
      Verlof fam. Jonker in 2019 € 5.887    ________
                € 77.199       € 74.613
                     
    Algemene kosten            
      Nieuwsbrief   € 514     € 510  
      Bankkosten   € 643     € 644  
      Overige algemene kosten € 326 +      €   97 +  
                  € 1.483         € 1.251
    Totaal lasten       € 78.682       € 75.864
                     
    Saldo baten en lasten     -€ 23.306        € 3.472
                     
    Bestemming saldo            
      Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve -€ 23.745      -€ 2.285
      Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve       € 403       € 2.767
      Toename/afname eigen vermogen           € 36       € 2.990
              -€ 23.306       € 3.472
                     


Toelichting

Algemeen

             
                   

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding

           

De stichting had in 2019 geen personen in dienst

           
                   
                   

Balans

               
                   

Leningen zijn vooruitbetaalde sponsorbedragen welke gedurende een afgesproken periode gaandeweg

worden omgezet in giften.

           

Een omzetting wordt geboekt als bate.

           
                   

Reserves

             
                   

Continuiteitsreserve

             

Het bestuur streeft ernaar een bedrag in reserve te houden om maandelijkse schommelingen in de

 

giften zoveel mogelijk op te vangen.

           
                   

Bestemmingsreserve

             

Zowel het Kinderdagverblijf als de Kerkgebouwen moesten afgebouwd en gedeeltelijk

   

gerenoveerd worden.

             

De daartoe gereserveerde bedragen zijn gebruikt voor het uitvoeren van de meest dringende bouwaktiviteiten.

                   
                   

Baten en lasten

             
                   

Kosten worden geboekt op de factuurdatum.

           
                   

De kosten bedroegen minder dan 2% van de totale uitgaven.

         
Verslag activiteiten 2019
ANBI JAARVERSLAG 2019 Stichting Zending Brazilië voor Christus

BESTUUR
Als Stichting SZBvC zijn we dit jaar lid geworden van Missie Nederland. Er is via Missie NL halfjaarlijks contact met 7 andere zendingsorganisaties, die in Brazilië werken.
Er zijn door ons 9 bestuursvergaderingen gehouden; extra veel door het bezoek van de zendelingen uit Brazilië. De laatste 3 vergaderngen waren gezamenlijk met de bezoekers.

WERKVERLOF VAN HET TEAM UIT BRAZILIË
Dit bestond uit Ismaël, Eliana en Eunice Jonker. Het team heeft 7 presentaties kunnen geven. 3 gemeentes vielen af wegens interne redenen, maar in een volgend verlof zijn we daar weer welkom. Er zijn ook 3 nieuwe gemeentes bezocht. De bestuursleden waren hiervoor de aangevers. Er is dus nu contact met 10 verschillende kerken, 8 in Nederland en 2 in België. Bij elke samenkomst was ook een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig. Het team werd overal positief ontvangen. De teamleden hielden een open en spontane presentatie. Waar Ismaël gevraagd werd voor de prediking was dit ook ontspannen en passend, Eliana vertaalde. Het team bracht kalendertjes voor 2020 mee met achterop foto’s en het Logo van de stichting. Deze werden meegegeven aan geïnteresseerden in het werk. In alle gemeentes werd een USB-stick met de presentatie video’s achtergelaten. Mensen waren enthousiast over de door Eunice gemaakte video’s van de Kerken en het Kinderdagverblijf.

KINDERDAGVERBLIJF
Het Kinderdagverblijf kreeg eerst geen, maar later in het schooljaar alsnog 1 onderwijzeres van het gemeentebestuur. Dit gaf een capaciteitsprobleem. Er konden nu minder kleinere kinderen toegelaten worden.

TOELICHTING OP HET FINANCIËLE JAARVERSLAG 2019
Er is één Legaat ontvangen. In 2018 en 2019 konden we voldoende overmaken naar Brazilië dankzij een sponsor die voor een beperkte periode is bijgesprongen. Structureel gezien is er echter een tekort op de lopende uitgaven voor het Kinderdagverblijf. Van de grotendeels bejaarde achterban is niet veel toename in giften te verwachten. Wel zijn er tijdens het verlof van de fam. Jonker in Nederland enkele nieuwe donateurs bij het werk betrokken geraakt. Het zoeken naar nieuwe sponsors wordt gecontinueerd.
Mogelijk moet in de loop van 2020 met de zendingswerkers in Brazilië besproken worden om de maandelijkse bijdrage te verminderen, zodat deze in overeenstemming komt met de structureel te verwachten giften. Het bestuur streeft er daarbij naar om zóveel continuïteitsreserve in kas te houden, dat de maandelijkse bijdrage aan het werk in Brazilië constant kan blijven, ondanks fluctuerende inkomsten.
Op termijn willen we terug naar één bankrekening in Nederland om giften op te ontvangen, en wel bij de ABN AMRO. De ING bankrekening wordt al geruime tijd niet meer op de nieuwsbrieven vermeld.

JAARPLAN 2020:
1- Dit jaar weer aanvragen voor financiële steun doen bij meerdere fondsen, omdat er nog veel
geld nodig is voor de afbouw van de kerken. Hiervoor worden nieuwe begrotingen
opgesteld.. De oude begrotingen waren niet toereikend, onder meer omdat voor alle
werkers nu sociale premies betaald werden.
2- Voor de kerk in Mercês is het plan om in februari de meest dringende zaken aan te pakken
met het nog beschikbare geld. Ismaël gaat dit begeleiden. Er moeten ter plaatse geschikte
nieuwe werkers gevonden worden.
3- Het fotobeheer van de website inventariseren en reorganiseren, waarbij we de AVG regels in
acht blijven nemen.
FINANCIEEL VERSLAG 2020
  Balans            
            31-12-2020     31-12-2019    
                   
  Actief              
  Financiele middelen     € 46.928     € 5.797
                   
                   
  Passief              
                   
  Reserves            
    Continuiteïtsreserve   € 20.000     € 6.670  
    Bestemmingsreserve          
      Renovatie/afbouw kerkgebouwen € 5.000        
      Ondersteuning remigratie € 16.000      _________  
    Totaal reserves     € 41.000     € 6.670
                   
  Kortlopende schulden            
                   
  Eigen vermogen     € 5.928     -€ 873
                   
  Totaal passief     € 46.928     € 5.797
                   
                   
                   
  Baten en lasten            
            2020     2019
  Baten              
                   
  Giften              
    Kinderdagverblijf   € 34.514     € 28.520  
    Kerken   € 711     € 495  
    Renovatie/afbouw kinderdagverblijf       € 350  
    Ondersteuning remigratie € 11.950        
    Overige giften   € 46.089     € 26.011  
  Totaal baten     € 93.264     € 55.376
                   
                   
  Lasten              
                   
  Betalingen t.b.v. het werk in Brazilie          
    Kinderdagverblijf   € 42.385     € 46.450  
    Kerken   € 4.330     € 4.367  
    Renovatie/afbouw kinderdagverblijf       € 9.495  
    Renovatie/afbouw kerkgebouwen       € 11.000  
    Verlof fam. Jonker in 2019       € 5.887  
    Ondersteuning remigratie € 3.858     _________      
            € 50.573     € 77.199
                   
  Algemene kosten            
    Nieuwsbrief   € 562     € 514  
    Bankkosten   € 644     € 643  
    Overige algemene kosten € 354         € 326   
            € 1.560     € 1.483
  Totaal lasten     € 52.133     € 78.682
                   
  Saldo baten en lasten     € 41.131      -€ 23.306
                   
  Bestemming saldo            
    Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve € 21.000     -€ 23.745
    Toevoeging/onttrekking aan continuïteitsreserve € 13.330     € 403
    Toename/afname eigen vermogen   € 6.801        € 36        
            € 41.131     -€ 23.306
                   
                   
  Toelichting            
                   
  Algemeen            
                   
  De bestuursleden ontvangen geen vergoeding          
  De stichting had in 2020 geen personen in dienst          
                   
                   
  Balans              
                   
  Continuïteitsreserve            
  Dit bedrag dient om maandelijkse schommelingen in de giften op te vangen en als (tijdelijke) aanvulling
  voor de langzame terugloop in terugkerende giften.        
                   
  Bestemmingsreserve            
  De kerkgebouwen moeten nog verder afgebouwd/gerenoveerd worden. Het bestuur heeft hiervoor
  alvast een bedrag gereserveerd.          
                   
  Er is een bedrag gereserveerd voor verdere ondersteuning bij de terugkeer van Govert Jonker en Eliana.
                   
                   
  Baten en lasten            
                   
  De inkomsten waren hoger dan verleden jaar dankzij enkele bijzondere donaties.    
  Deze zijn voor een belangrijk deel gebruikt om de reserves op het gewenste peil te brengen.
                   
  Kosten worden geboekt op de factuurdatum.          
                   
  De kosten bedroegen 3% van de totale uitgaven.          
                   
VERSLAG ACTIVITEITEN 2020

ANBI JAARVERSLAG 2020 SZBVC

De remigratie van Govert Jonker en Eliana Jonker;
Dit is de grootste verandering in 2020 geworden.
Op 27 september 2020 zijn zij teruggekomen in Nederland.
Een onderkomen en auto zijn geregeld. Daarnaast AOW voor Govert en bijstand voor Eliana, evenals de vereiste zorgverzekering.
Vanuit de Stichting is financiële ondersteuning gegeven en waar nodig blijft de Stichting financieel betrokken. Voor dit doel zijn inmiddels voldoende donaties ontvangen.

Bestuur
Er zijn 9 bestuursvergaderingen gehouden; extra veel in verband met de terugkeer van Govert en Eliana. Sinds haar terugkeer is Eliana aanwezig bij de bestuursvergaderingen.

Als bestuur hebben we in de nieuwsbrieven enkele keren de financiële toestand onder de aandacht van de lezers gebracht. Een tekort van € 1000 per maand is genoemd.
Er zijn hierdoor, en door het werkbezoek van de familie Jonker in 2019, nieuwe sponsors bij het werk betrokken geraakt.

Er zijn  ook 20 nieuwe lezers van de digitale nieuwsbrieven bij gekomen (totaal nu 140).
We versturen nog 98 papieren nieuwsbrieven per kwartaal.

De Corona crisis heeft diverse gevolgen:

 • Onze vergaderingen zijn voorlopig digitaal.
 • Een geplande ontmoeting met het comité van aanbeveling is uitgesteld.
 • Een door ons ingediende steunaanvraag voor de afbouw van de kerk in Mercês is i.v.m. Corona prioriteiten afgewezen.
 • Vanwege de lock-down maatregelen konden bouwaktiviteiten niet doorgaan.
  Om deze redenen is al het werk aan de afbouw van de kerk in Mercês uitgesteld.
 • Uitstel van een project van een zondagschool in Nederland voor het Kinderdagverblijf.

Kerken

Het wegvallen van de samenkomsten in Ribeirão de Santo Antônio doordat de leidende familie zich bij een andere kerk heeft aangesloten, is een teleurstelling voor allen die zich hiervoor hebben ingezet!

Op 17 oktober is in Barbaçena een dochtergemeente gestart. Er is geëvangeliseerd door een oudstenechtpaar en nu wordt er elke zaterdagavond een samenkomst gehouden.   

De afbouw van de kerk in Santa Barbara is gedeeltelijk klaar. De begroting bleek ontoereikend te zijn en bovendien moest als extra een aanbouw voor doopfaciliteiten worden gebouwd.
Zie het projectverslag in Bijlage 2.

Kinderdagverblijf

Hier is de renovatie volledig uitgevoerd. Zie ook het projectverslag in Bijlage 3.

De operationele kosten voor het Kinderdagverblijf waren door de Corona crisis niet veel lager omdat de salarissen van de medewerkers doorbetaald werden. Er wordt onderhouds- en schoonmaakwerk gedaan op 2 dagen per week. Zodra het weer toegestaan is kan het dan meteen weer opstarten.
We hopen ook op extra steun van de Gemeente Sta. Bárbara, nu er een nieuwe burgemeester gekozen is. Er is al een afspraak van hem met Lourdes gepland.

Toelichting op het Financiële jaarverslag 2020.  

We werden verrast door enkele bijzondere donaties van in totaal € 37.000,-
Een deel van dit bedrag is gebruikt om onze continuïteitsreserve op het gewenste peil te brengen.
Deze reserve wordt aangehouden om schommelingen in de giften op te vangen, zodat we iedere maand een vast bedrag naar Brazilië kunnen overmaken.
Daarnaast dient de continuïteitsreserve als (tijdelijke) aanvulling voor de langzame terugloop in terugkerende giften.
Een ander deel van deze donaties is gereserveerd voor verdere financiële ondersteuning i.v.m. de remigratie.
In voorkomende gevallen zal het bestuur beoordelen of en in welke mate een dergelijke ondersteuning nodig is.

Dankzij de nieuwe donateurs die zich gemeld hebben, in combinatie met de gunstige ontwikkeling van de wisselkoers, ziet het ernaar uit dat de inkomsten in balans zijn met de uitgaven.
Wel lopen de terugkerende giften op jaarbasis langzaam terug, zodat we blijven zoeken naar nieuwe sponsors, terwijl tegelijkertijd het team in Brazilië probeert om lokaal andere inkomsten te realiseren.

JAARPLAN 2021

 • Voor project Mercês is in totaal 23.000 euro nodig. Uit onze reserves hebben we hiervoor 5000 euro bestemd. We hebben voor 18.000 euro nieuwe sponsors nodig.
 • Voor de afbouw van de Kerk in Sta. Bárbara is als eerste stap een nieuwe begroting uit Brazilië nodig.
 • Er is een verzoek van de penningmeester aan Lourdes Jonker om te bekijken of, zolang het Kinderdagverblijf in 2021 gesloten blijft, een verdere reductie van onze maandelijkse bijdrage mogelijk is. Zij zal hier begin 2021 op reageren.
ANBI Formulier Belastingdienst 2020
ANBI Formulier 2020RR
FINANCIEEL VERSLAG 2021
VERSLAG ACTIVITEITEN 2021
VERSLAG ACTIVITEITEN 2022

ANBI JAARVERSLAG 2022 SZBvC

Situatie van Govert en Eliana Jonker:

Eliana en Govert zijn verhuisd naar Heino omdat de woning in Witharen verkocht werd.
Ze hebben nu een voormalige vakantiewoning, geheel rolstoelvriendelijk. Marc en Magna hebben goed geholpen met verhuizen. Marc moest ook zijn deel van de woning in Witharen ontruimen.

In mei heeft Eliana een debriefingweek voor zendelingen meegemaakt.
Ze heeft het als een zegen ervaren.
In de toekomst hoopt ze bij Mercy Ships te gaan werken. Nu blijft ze haar bijdrage leveren aan de Brazilië zending met de nieuwsbrieven en als contactpersoon tussen het werk in Brazilië en Nederland.

De aankoop van een natuurgraf voor Govert op begraafplaats Hoogengraven is geregeld.

BESTUUR

 • Er zijn 5 bestuursvergaderingen gehouden, de meeste digitaal.
 • Er zijn 4 HTML nieuwsbrieven uitgestuurd naar ca. 150 ontvangers. Dit aantal is weer iets gegroeid.
 • Van de 4 papieren nieuwsbrieven werden per uitgave 90 exemplaren verstuurd naar 40
 • De frequentie van beide nieuwsbrieven is nu 3-maandelijks geworden, op verzoek van de auteur in Brazilië.
 • De voorzitter deelt mede dat hij per 19-10-22 is verhuisd naar Schelde 112, 7908 HM in Hoogeveen. Dit als gevolg van zijn vertrek uit de kerk in Scherpenzeel.

WBTR: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Dit is een nieuwe wet om behoorlijk bestuur te garanderen voor stichtingen en verenigingen. Het bestuur heeft aan de hand van een checklist de Statuten en het Beleidsplan van onze stichting doorgelicht. Er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.
Er zijn wel 2 suggesties gedeeltelijk overgenomen:

   1. Alle facturen laten controleren door een medebestuurder?
   Hiervoor is besloten dat de maandelijkse rapportage van de penningmeester aan het bestuur
   voldoet. Een regel van deze strekking is opgenomen in ons Beleidsplan.
   Daarnaast heeft de secretaris ook volledige toegang tot de bankrekening van de stichting
   met een eigen betaalpas.  

 1. Referenties of een VOG vragen aan nieuwe bestuursleden.
  Deze regel is ook opgenomen in het Beleidsplan.
  Hiermee zijn de Statuten en het Beleidsplan van de SZBvC in overeenstemming met de WBTR wetgeving.

PROJECTEN
Afbouw kerk Mercês
nodig: 27.500 euro. Er is in 2022 al € 3050,- euro hiervoor gedoneerd.

Afbouw en aanpassingen aan de oude en nieuwe kerk in Sta Bárbara:
Hiervoor is nodig 45.000 euro.

HET KINDERDAGVERBLIJF

Lourdes , Eliana en het bestuur hebben een rapportage opgesteld over de heropening van het Kinderdagverblijf en de toekomstvisie die we hebben.
Op 28 februari zijn de scholen weer begonnen na de Corona sluiting. Momenteel is de basisschool met 2 klassen van 30 kinderen (30 ’s morgens en 30 ’s middags) ingetrokken in de grote zaal van het Kinderdagverblijf. Deze wordt niet dagelijks gebruikt voor de opvang. Het gemeentebestuur heeft dit beslist wegens verbouwingen in de plaatselijke basisschool. Het Kinderdagverblijf is ook weer geopend en is ook gestart met 60 kinderen. De gemeentelijke overheid zorgt nu voor de maaltijden van de kinderen.

 

FINANCIËN

 • Een langdurig zieke metselaar, die veel voor de zending gebouwd heeft, was zonder inkomen. Lourdes heeft, zoveel mogelijk in natura, aan hem gegeven wat nodig was voor zijn gezin. Er werden dit jaar maandelijkse bijdragen overgemaakt in afwachting van het verkrijgen van de Braziliaanse verzekeringsuitkering. Deze is inmiddels tot uitbetaling overgegaan en dus is onze steun beëindigd.
 • Onze ING rekening blijft bestaan omdat veel donateurs deze gebruiken. De rekening wordt niet meer genoemd in onze publicaties. ABN-AMRO blijft onze werkrekening.
 • Het door het bestuur voorgestelde maandbedrag van € 2375,- voor 2023 is geaccepteerd door Lourdes.

Toelichting op de jaarrekening 2022.

De kerken zijn financieel zelfstandig. De insteek is, dat deze dat in de toekomst zullen blijven, behoudens speciale projecten, zoals bijvoorbeeld de afbouw van de kerkgebouwen.

Wat dit betreft moeten de kerkgebouwen in Santa Bárbara do Tugúrio en in Mercês verder afgebouwd worden, waarbij de situatie in Mercês het meest urgent is. Hiervoor is een bedrag gereserveerd uit het eigen vermogen van de stichting, alsmede uit giften die al voor dit doel gedaan zijn.

Zodra er voldoende financiën beschikbaar zijn, kan de afbouw in Mercês worden begonnen.

De in 2020 opgebouwde continuïteitsreserve is voldoende om de maandelijkse schommelingen in giften op te vangen en een vast maandbedrag aan het Kinderdagverblijf uit te keren. Wel lopen de structurele giften langzaam terug. Per jaar wordt bekeken in hoeverre het maandbedrag naar Brazilië hieraan wordt aangepast.

Er is een bijdrage geleverd aan de kosten die Govert Jonker en Eliana Jonker moesten maken als gevolg van hun remigratie in 2020. Voor toekomstige uitgaven die zij niet zelf kunnen bekostigen, blijft vooralsnog een bedrag gereserveerd.

CONCLUSIES:
Kinderdagverblijf
We zijn dankbaar dat het weer functioneert en zelfs ten dienste staat van de basisschool in Santa Bárbara.

Financieel:
We zijn dankbaar voor alle giften, waardoor het werk door kan gaan en er ook aan verbetering van de kerkgebouwen kan worden gewerkt.

JAARPLAN 2023-2025:
De ontmoeting van het bestuur en Eliana met het comité van aanbeveling heeft nog niet plaats gevonden. In het voorjaar proberen we het opnieuw.

Werkverlof 2023
We hebben eerder besloten dat we 4 jaar na 2019 weer een werkverlof vanuit Brazilië zouden organiseren. Het voorstel van Eliana, in overleg met Brazilië, is om Ismaël, Karin en ook Magna uit te nodigen. Magna is nodig om voor Govert te zorgen terwijl Eliana rijdt en vertaalt. Eliana stelt voor hen alle drie als logées te hebben in het huis in Heino. Haar auto kan gebruikt worden voor het rondreizen. Deze beide zaken geven wat financiële ruimte. Eliana heeft aangegeven dat het programma wat minder intensief moet zijn dan de vorige keren! We hebben contact met 9 kerken die we willen bezoeken.

Projecten
De kerken van Mercês en Santa Bárbara willen we verder afwerken en verbeteren, zodat ze goed functioneren en er goed uitzien en een zegen zijn voor de gemeenschap. 

Sponsors
Het zoeken naar sponsors gaat door. Er zijn niet veel fondsen die kerken willen steunen.

 
FINANCIEEL VERSLAG 2022